O fakultetu

Adresa: Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, BiH
E-mail: ff@sve-mo.ba
Transakcijski račun: 3381002202661957, UniCredit Bank BiH, d. d. Mostar

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru proizišao je iz Pedagoškoga fakulteta akademske 2005./2006. godine. Riječ je o visokoškolskoj ustanovi koja obrazuje studente na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskom studiju u skladu s načelima Bolonjske deklaracije (3 + 2 + 3). Zgrada Filozofskoga fakulteta moderna je, suvremeno opremljena i prikladna za nastavne, znanstvenoistraživačke i druge akademske i kulturne djelatnosti.

Na preddiplomskim studijima Filozofskog fakulteta se izvodi 11 jednopredmetnih i 12  dvopredmetnih studijskih programa koji se svi mogu međusobno kombinirati. Uzimajući u obzir sve dvopredmetne kombinacije i jednopredmetne studije, možemo reći da se na prediplomskome studiju izvodi 77 različitih studijskih skupina.

Na diplomskim studijima se izvodi 9 jednopredmetnih i 12 dvopredmetnih studijskih programa koji se također mogu svi međusobno kombinirati. Studij politologije se izvodi na dva smjera, a Studij informacijskih znanosti na četiri smjera, dva na jednopredmetnom i dva na dvopredmetnom studiju, koji se zasebno kombiniraju sa svim ostalim dvopredmetnim studijima. Kada se zbroje sve kombinacije dvopredmetnih studija i jednopredmetni studiji na diplomskom studiju postoje 83 studijske skupine.

Na Fakultetu se također izvodi poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu koji pokriva područje humanističkih i društvenih znanosti. Studij se izvodi kroz dva modula: modul Jezik i modul Kultura. Svaki od modula se dijeli na smjerove. Modul Jezik obuhvaća sljedeće smjerove: anglistiku, germanistiku, kroatistiku i latinski jezik. Modul Kultura obuhvaća sljedeće smjerove: filozofiju, povijest, informacijske i komunikacijske znanosti te smjer interdisciplinarne društvene znanosti.

Filozofski fakultet ima i svoje dislocirane odjele u Orašju i Brčkome. U Orašju se u ovoj akademskoj godini izvodi III. godina preddiplomskoga Studija engleskog jezika i književnosti i svih pet godina preddiplomskoga i diplomkoga Studija socijalnoga rada. U dislociranom odjelu u Brčkome izvodi se III. godina preddiplomskoga Studija odnosa s javnošću.

U akademskoj 2015./2016. godini na ovom je Fakultetu upisano 3032 studenata. Na dvije promocije diplomiranih studenata organizirane u Mostaru i jednoj u Orašju promovirana su 732 diplomanta.

Ukupan broj stalno zaposlenih djelatnika na Filozofskome fakultetu iznosi 111. U nastavnome procesu sudjeluje 84 stalno zaposlenih djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, i to: 5 redovitih profesora, 11 izvanrednih profesora, 27  docenata, 26 viših asistenata i 14 asistenta. U nastavnome procesu sudjeluju 163 vanjska suradnika. Osim sa Sveučilišta u Mostaru, vanjski suradnici dolaze i sa Sveučilišta u Zagrebu, Zadru, Splitu, Osijeku, Sarajevu, kao i s odgovarajućih instituta iz Zagreba i Dubrovnika.

Svake godine Fakultet organizira znanstvene konferencije koje su od velikoga značenja ne samo za Sveučilište u Mostaru nego i za širu regiju. U protekloj akademskoj godini organizirane su dvije konferencije: Konferencija Mladi znanstvenici – „Znanost kao kultura neslaganja“ održana je 15. travnja 2016., a Znanstvena konferencija Identiteti, kulture i jezici s nazivom „Europa u mijeni: progon i egzodus kao univerzalni problem“ održana 3. lipnja 2016. godine.

Kada je riječ o nastavnoj i znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, treba reći da Fakultet dobro surađuje sa svim članicama Sveučilišta u Mostaru, ali i svakodnevno radi na uspostavljanju i održavanju dobre suradnje sa srodnim studijima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te drugim europskim zemljama.

Filozofski fakultet objavljuje časopise Hum, Kultura komuniciranja i Hercegovina.

Knjižnica Filozofskoga fakulteta ima ukupan fond od 15.549 knjiga. Od 2012. godine korisnik je knjižničnoga programa Cobiss, čija je središnja baza podataka u Mariboru (Slovenija).

Uz Studentski zbor na Filozofskome fakultetu djeluje i nekoliko studentskih udruga: Hrvatski studentski politološki forum (HSPF), Udruga studenata socijalnog rada ZAMFIS, Udruga studenata filozofije SOFOS, Udruga studenata novinarstva PRESS, Udruga studenata latinskog jezika LUX, Udruga studenata psihologije Mentalist, Klub studenata povijesti Filip Lastrić, Klub studenata hrvatskog jezika Franjo Milićević, Klub studenata Informacijskih znanosti i Klub studenata Engleskog jezika i književnosti.

Studentski zbor i udruge vrlo su aktivni te su u protekloj godini organizirali mnoge humanitarne akcije, tribine i zauzimali se za studentska prava.

Fakultet tradicionalno organizira i humanitarnu akciju darivanja krvi, i to dva puta godišnje.