Jezici

Ispitni kalendar - Politologija

 

Politologija – ispitni rokovi u ak. godini 2016./2017.

Naziv kolegija

 

Jesenski rokovi

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Sistematska sociologija

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Informatika (stari)

14. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Osnove ekonomske politike (stari)

29. 8. u 9 sati

12. 9. u 9 sati

Politička ekonomija

29. 8. u 9 sati

12. 9. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

8. 9. u 13 sati

22. 9. u 13 sati

Temeljni filozofski koncepti (stari)

29. 8. u 12 sati

12. 9. u 12 sati

Uvod u filozofiju

29. 8. u 12 sati

12. 9. u 12 sati

Uvod u političku znanost 2

4. 9. u 8 sati

18. 9. u 8 sati

Novovjekovna politička filozofija

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Akademsko pismo

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Engleski jezik (stari)

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Engleski jezik 1

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Engleski jezik 2

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Njemački jezik (stari)

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Njemački jezik 1

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Njemački jezik 2

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Interpersonalna komunikacija

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Marginalne skupine u društvu

5. 9. u 9 sati

19. 9. u 9 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustavi (stari)

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Uvod u političke sustave

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Međunarodni politički odnosi 1

4. 9. u 9 sati

18. 9. u 9 sati

Političke doktrine i ideologije

14. 9. u 11 sati

28. 9. u 11 sati

Javne politike

4. 9. u 16 sati 

18. 9. u 16 sati

Uvod u političku etiku

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Političko komuniciranje

29. 8. u 13 sati

12. 9. u 13 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

8. 9. u 10 sati

22. 9. u 10 sati

Informatika (stari)

14. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Politička sociologija

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Međunarodni politički odnosi 2

4. 9. u 10 sati

18. 9. u 10 sati

Teorije države (stari)

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Uvod u teorije države i prava

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

14. 9. u 11 sati

28. 9. u 11 sati

Kantova politička misao

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Politički marketing

29. 8. u 13 sati

12. 9. u 13 sati

Uloga međunarodne zajednice u BiH

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Međunarodna zajednica i BiH (stari)

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Pravni i politički sustav BiH (stari)

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Suvremena političko-filozofska misao

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Suvremena političko-filozofska misao 1 (stari)

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Suvremena političko filozofska misao 2 (stari)

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Međunarodna politička ekonomija

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Međunarodni ekonomski odnosi (stari)

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Povijest diplomacije

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Teorija i praksa diplomacije 1 (stari)

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Teorija i praksa diplomacije 2 (stari)

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Političke stranke

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Izborni sustavi

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Integracijski dometi Europske unije

4. 9. u 11 sati

18. 9. u 11 sati

Mediji i politika

15. 9. u 11 sati

29. 9. u 11 sati

Politika okoliša

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Politička psihologija

28. 8. u 10 sati

11. 9. u 10 sati

Komparativna politika

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Kantova politička misao (stari)

5. 9. u 10 sati

19. 9. u  10 sati

Interkulturalno razumijevanje

4. 9. u 12 sati

18. 9. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

4. 9. u 13 sati

18. 9. u 13 sati

Politička i vojna povijest

6. 9. u 12 sati

13. 9. u 12 sati

Uvod u međunarodno javno pravo

7. 9. u 13 sati

21. 9. u 13 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Politički sustav Izraela

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Osnove teorije vanjske

politike s vanjskom politikom BiH

29. 8. u 10 sati

12. 9. u 10 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave

4. 9. u 16 sati 

18. 9. u 16 sati

Komparativni politički sustavi

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

Suvremena geopolitika

11. 9. u 11 sati

25. 9. u 11 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Suvremena diplomacija

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Socijalna politika

4. 9. u 15 sati

18. 9. u 15 sati

Populacijska politika

6. 9. u 13 sati

13. 9. u 13 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH

4. 9. u 16 sati 

18. 9. u 16 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

14. 9. u 11 sati

28. 9. u 11 sati

Politička kultura (stari)

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

28. 8. u 15 sati

11. 9. u 15 sati

Radno i socijalno pravo

8. 9. u 10 sati

22. 9. u 10 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička kultura

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU (zamjenski)

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Regionalizam i regionalizacija (stari)

14. 9. u 11 sati

28. 9. u 11 sati

Politička antropologija

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe

29. 8. u 9 sati

12. 9. u 9 sati

Znanost o miru

8. 9. u 11 sati

22. 9. u 11 sati

Međunarodne organizacije i kultura mira (stari)

8. 9. u 11 sati

22. 9. u 11 sati

Političke stranke i izborni sustavi (stari)

7. 9. u 11:30 sati

21. 9. u 11:30 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

30. 8. u 9 sati

13. 9. u 9 sati

Feminističke teorije

14. 9. u 12 sati

28. 9. u 12 sati

Projekti EU fondova

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Europeizacija javnih politika

4. 9. u 16 sati 

18. 9. u 16 sati

Teorije nacije i nacionalizma

4. 9. u 9 sati

18. 9. u 9 sati

Suvremene politološke teorije

30. 8. u 11 sati

13. 9. u 11 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH

4. 9. u 15 sati

18. 9. u 15 sati

 

Studiji