Languages

Otvoren natječaj za prijavu studenata na Sveučilište u Mariboru u okviru Erasmus+ programa

Otvoren je natječaj za prijavu studenata na Sveučilište u Mariboru u okviru Erasmus+ programa za ljetni semestar akademske 2016./2017. godine. Sveučilište u Mostaru može poslati najviše pet prijava za sve cikluse, a koje će kolege u Mariboru vrednovati i u konačnici donijeti odluku tko od prijavljenih dobiva stipendiju.

Prijave se trebaju slati na adresu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru (erasmus+k107@sve-mo.ba) te u kopiju maila na adresu Ureda za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta (ffmo-ms@sve-mo.ba)

Rok za dostavu potpunih prijava je najkasnije do 21.11.2016. a prijave trebaju sadržavati sljedeću dokumentaciju u PDF formatu:

1.      Ugovor o učenju za studente 1. i 2. ciklusa, a za studente 3. ciklusa plan aktivnosti (potpisan od strane studenta,  prodekana ili voditelja studija te prorektorice za međunarodnu suradnju) - (prije skeniranja potrebno je imati sve potpise i pečate)

2.      Prijepis ocjena (sve godine studija)

3.      Potvrda o znanju engleskog jezika

4.      Potpisana izjava o studentskoj mobilnosti (prilog 2 linka) (prije skeniranja potrebno je imati sve potpise i pečat)

5.      Potpisana izjava o prebivalištu (prilog 3 linka)

6.      Motivacijsko pismo (potpisano od strane studenta)

7.      CV (prilog 4 linka)

8.      Potvrda o upisu

9.      Kopija putovnice

 

Prije prijave studenti su dužni pogledati ponudu Sveučilišta u Mariboru za studijske programe kako bi pronašli odgovarajuće kolegije te uspostavili kontakt s istima u cilju što boljeg sastavljanja ugovora o učenju i priznavanja ECTS bodova po povratku s razmjene.  

Više informacija može se pronaći  na sljedećem linku

http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx

a za sva daljnja pitanja te pomoć oko sastavljanja Ugovora o učenju studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju i projekte.